Újabb terrorriasztást adott ki az Egyesült Államok Ankarára

Március 20-ra újabb ter­ror­ri­asz­tást adott ki az Egyesült Államok Ankarára, mi­u­tán egy ön­gyil­kos me­rény­let va­sár­nap leg­alább 37 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a tö­rök fő­vá­ros­ban – ír­ta ked­den a Habertürk.​com te­kin­té­lyes tö­rök in­ter­ne­tes hír­por­tál.

Az Egyesült Államok an­ka­rai nagy­kö­vet­sé­ge ko­ráb­ban már­ci­us 11-re vo­nat­ko­zó­an ar­ra kér­te az ame­ri­kai ál­lam­pol­gá­ro­kat, hogy ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség mi­att ma­rad­ja­nak tá­vol Ankara kor­mány­za­ti ne­gye­dé­től.

Az Egyesült Államok mos­ta­ni fi­gyel­mez­te­té­se ezen túl ki­ter­jed a köz­épü­le­tek­re, a kö­vet­sé­gek­re, a ka­to­nai öve­ze­tek­re, a for­gal­ma­sabb te­rek­re, a be­vá­sár­ló­köz­pon­tok­ra, az ima­he­lyek­re és a tu­risz­ti­kai lát­vá­nyos­sá­gok­ra is.

“Kerüljenek min­den olyan he­lyet, ahol va­ló­szí­nű­leg na­gyobb em­ber­tö­meg gyűl­het össze és így cél­pont­ként szol­gál­hat. A köz­le­ke­dé­si út­vo­na­lu­kat en­nek meg­fe­le­lő­en vá­lasszák ki vagy mó­do­sít­sák. A hely­zet­ről ér­te­sít­sék csa­lád­tag­ja­i­kat és kö­ze­li hoz­zá­tar­to­zó­i­kat” – ol­vas­ha­tó a szö­veg­ben.

Az ame­ri­kai nagy­kö­vet­ség kü­lön ki­tért a nor­uz kö­ze­le­dő ün­ne­pé­re.

A nor­uz (ma­gya­rul “új nap”) a ta­vasz ér­ke­zé­sét kö­szön­tő ün­nep, amely a Közel-Kelet és Közép-Ázsia leg­több or­szá­gá­ban ha­gyo­má­nyo­san már­ci­us 21-re esik. Törökországban nem­ze­ti­ség­től füg­get­le­nül mind a tö­rö­kök, mind a kur­dok kö­zött van­nak olya­nok, akik meg­tart­ják.

Március 13-án a ko­ra es­ti órák­ban egy rob­ba­nó­szer­rel meg­ra­kott gép­ko­csi rob­bant fel a tö­rök fő­vá­ros köz­pont­já­ban lé­vő Kizilay tér mel­lett, az egyik leg­for­gal­ma­sabb an­ka­rai be­vá­sár­ló­köz­pont köz­vet­len kö­ze­lé­ben.

Mehmet Müezzinoglu egész­ség­ügyi mi­nisz­ter leg­utób­bi nyi­lat­ko­za­ta sze­rint a tá­ma­dás­nak 37 ha­lá­los ál­do­za­ta van, je­len­leg 48 em­bert ré­sze­sí­te­nek még or­vo­si el­lá­tás­ban, kö­zü­lük 15 sé­rült ál­la­po­ta sú­lyos.

Ahmet Davutoglu kor­mány­fő ki­je­len­tet­te: ed­dig 11 em­bert vet­tek őri­zet­be a rob­ban­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Numan Kurtulmus mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes kö­zöl­te, hogy 35 ha­lá­los ál­do­zat sze­mély­azo­nos­sá­gát már si­ke­rült tisz­táz­ni. Egy fér­fi és egy nő ki­lé­tét még nem ha­tá­roz­ták meg pon­to­san, de a nő­ről biz­to­san tud­ha­tó, hogy az ön­gyil­kos me­rény­let el­kö­ve­tő­je.

Ankara biz­ton­sá­gá­ért az in­ci­denst kö­ve­tő­en új rend­őr­fő­ka­pi­tány fe­lel – je­len­tet­te a Dogan tö­rök hír­ügy­nök­ség.

Fotó: YouTube

(Visited 1 times, 1 visits today)

Szóljon hozzá ehhez a cikkhez