Rekordhideg jön Dél-Kínában

Felfüggesztették a ta­ní­tást egyes dél-kí­nai is­ko­lá­ban, több vá­ros­ban meg­kezd­ték a fel­ké­szü­lést a rend­kí­vü­li hi­deg­re – szá­molt be a kí­nai mé­dia az idei leg­hi­de­gebb idő­já­rá­si front ér­ke­zé­se al­kal­má­ból.

A kí­nai Országos Meteorológiai Központ szer­dán ki­ad­ta a leg­ala­cso­nyabb, kék fi­gyel­mez­te­tő jel­zést, mert a dé­li or­szág­rész­ben is hó­vi­ha­rok­ra, re­kord­hi­deg­re le­het szá­mí­ta­ni. Az idő­jó­sok sze­rint 14 Celsius-fokos hő­mér­sék­let­csök­ke­nés vár­ha­tó pél­dá­ul Sanghajban és a dé­li Hunan tar­to­mány szék­vá­ro­sa, Csangsa tér­sé­gé­ben is. Az elekt­ro­mos há­ló­za­to­kért fe­le­lős tar­to­má­nyi vál­la­la­tok ak­ció­ter­vet dol­goz­tak ki a kulcs­fon­tos­sá­gú be­ren­de­zé­sek jég­te­le­ní­té­sé­re.

Csangsában há­rom nap­pal előbb meg­kezd­ték a té­li szü­ne­tet az is­ko­lák­ban, Hangcsouban pe­dig ta­ní­tá­si szü­ne­tet ren­del­tek el. Ezekben a tér­sé­gek­ben sok he­lyütt nin­cse­nek fel­ké­szül­ve a hi­deg­re, az ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben, hi­va­ta­lok­ban nincs fű­tés, vagy nem elég­sé­ges, a szi­ge­te­lés sem meg­fe­le­lő.

A gaz­dál­ko­dók sze­rint a vesz­te­ség el­ke­rül­he­tet­len, úgy vé­lik, a fagy­pont alat­ti több na­pos hi­deg mi­att leg­fel­jebb a zöld­sé­gek 10 szá­za­lé­ka vé­szel­he­ti át a hi­deg­fron­tot.

Szóljon hozzá ehhez a cikkhez